WOLVOX ERP program? sayesinde insaat firmalar?, müsterilerine verdikleri tekliflerden, ürünlerin son kullan?c?ya ula??m?na kadarki i? süreçlerini kontrol alt?na alarak gerekli evraklar?n düzenlenmesi ve gerekti?inde raporlanmas? i?lemlerini kolayl?kla yürütebilmektedir.

Önerilen Modüller:
Mü?teri takibi, stok ve depo takibi, kasa ve banka hesaplar? takibi, verilen ve al?nan tekliflerin takibi, yurt içi ve yurt d??? faturalar?n?z?n takibi, dövizli i?lemlerinizin takibi ve sevkiyat takibi yapabilmeniz için gerekli modüller: Cari, Kasa, Stok, Fatura, ?rsaliye, Teklif, Depo, Döviz, Banka.
Sektörünüzde mü?teri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, sat?n alma ve teslimat süreçlerinizi netle?tirebilmek istiyorsan?z, yukar?da yer alan modüllere ilave olarak Sipari? ve CRM (Mü?teri ?li?kileri Yönetimi) modüllerini de ekleyebilirsiniz.
Personellerinizin giri?-ç?k?? takibini, puantaj olu?turma ve bordro düzenleme i?lemlerini, genel muhasebenizin takibi, demirba?lar?n?z?n takibi ve beyanname olu?turma gibi i?lemleriniz için ise ?nsan Kaynaklar?, Genel Muhasebe, Demirba? ve Beyanname modüllerini ekleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz kategoriye ait ürün bulunmamaktadır.

Çok İncelenen Ürünlerimiz
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.